HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Létezik-e digitális munkakultúra?: A munka marginalizációja, globális egyenlőtlenségek és kolonialitás

Résumé : A digitális munka platformalapú, algoritmusok által közvetített feladatokat jelent, amiket honlapok és alkalmazások felhasználói végeznek el. Többek közt on-demand szolgáltatá-sok tartoznak ide, mint az Uber, mikromunka-portálok, mint az Amazon Mechanical Turk, de idesoroljuk a Facebookhoz hasonló közösségi média és az összekapcsolt eszközök általi adatkinyerést is. A digitális munkával foglalkozó kutatások eddig nagyrészt az USA-ra és Európára fókuszáltak. A kutatási projektek egy újabb hulláma ezt az elfogultságot igyekszik orvosolni a munkaszociológia, a médiakutatás, a posztkoloniális elméletek és a subaltern studies keresztezésével, valamint a fejlődő és feltörekvő országok középpontba helyezésével, ahol a formális munkaviszonyok alacsony aránya együtt jár a digitális munka terjedésével. Az újonnan elérhető kutatási eredmények betekintést engednek abba, hogyan járul hozzá a társadalmi kirekesztéshez és kizsákmányoláshoz az online feladatok kiszervezése nem nyugati országokba. A tanulmány utolsó része azt tárgyalja, hogy ez a kiterjedt klikk-farmgazdaság, amely az értékek és adatok globális Délről a globális Északra történő transzferén nyugszik, milyen mértékben fogható fel „neokoloniális” rendszerként.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [77 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02173330
Contributor : Antonio A. Casilli Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 9, 2019 - 3:02:30 PM
Last modification on : Friday, April 8, 2022 - 8:16:31 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02173330, version 1

Citation

Antonio Casilli. Létezik-e digitális munkakultúra?: A munka marginalizációja, globális egyenlőtlenségek és kolonialitás. Fordulat, Szövetkezetiséget Támogató Egyesület, 2018, Digitális kapitalizmus, 23 (1), pp.122-153. ⟨hal-02173330⟩

Share

Metrics

Record views

60

Files downloads

106