Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Ergentjes: Verkleinvormen bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden

Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496932
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Tuesday, March 28, 2017 - 10:11:09 AM
Last modification on : Tuesday, July 3, 2018 - 11:37:11 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01496932, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Ergentjes: Verkleinvormen bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden . Over Taal, 2012, 51 (1), pp.6-8. ⟨hal-01496932⟩

Share

Metrics

Record views

119