Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Van niet willen en van niet kunnen, en ook van moeten, mogen en zullen

Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496927
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Tuesday, March 28, 2017 - 10:04:04 AM
Last modification on : Tuesday, July 3, 2018 - 11:37:11 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01496927, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Van niet willen en van niet kunnen, en ook van moeten, mogen en zullen. Over Taal, 2012, 51 (2), pp.38-39. ⟨hal-01496927⟩

Share

Metrics

Record views

126