HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki

Résumé : Najważniejsze wyniki europejskiego sondażu praktyk badawczych oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą DARIAH Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO). Badanie jest efektem współpracy europejskich badaczy z różnych krajów w ramach Grupy Roboczej DiMPO. Badanie zostało pomyślana jako ponadregionalny sondaż podłużny, przeprowadzany co kilka lat online w krajach europejskich. Jego celem jest dostarczenie opartego na danych przeglądu praktyk badawczych, potrzeb i postaw europejskich badaczy z nauk humanistycznych wobec zasobów cyfrowych, metod i narzędzi, w perspektywie przestrzennej i czasowej. Wyniki pierwszego sondażu (zakończonego w marcu 2015) zostaną zaprezentowane w wieloautorskim raporcie, który zawiera analizy zbiorcze i porównawcze oraz pięć raportów narodowych. Kolejne badanie planowane jest na 2017-2018. Więcej informacji: bit.ly/scholarlypractices Przekład na polski: Maciej Maryl (Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN)
Complete list of metadata

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01449025
Contributor : Claire Clivaz Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, January 29, 2017 - 11:56:50 PM
Last modification on : Wednesday, May 25, 2022 - 11:04:02 AM
Long-term archiving on: : Sunday, April 30, 2017 - 12:23:49 PM

File

DiMPO2016Polish.pdf
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Identifiers

Collections

Citation

Dallas Costis, Nephelie Chatzidiakou, Maciej Maryl, Agiatis Benardou, Claire Clivaz, et al.. Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki. [Research Report] DARIAH. 2017. ⟨hal-01449025⟩

Share

Metrics

Record views

257

Files downloads

63