Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki

Résumé : Najważniejsze wyniki europejskiego sondażu praktyk badawczych oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce, przeprowadzonego przez grupę roboczą DARIAH Digital Methods and Practices Observatory (DiMPO). Badanie jest efektem współpracy europejskich badaczy z różnych krajów w ramach Grupy Roboczej DiMPO. Badanie zostało pomyślana jako ponadregionalny sondaż podłużny, przeprowadzany co kilka lat online w krajach europejskich. Jego celem jest dostarczenie opartego na danych przeglądu praktyk badawczych, potrzeb i postaw europejskich badaczy z nauk humanistycznych wobec zasobów cyfrowych, metod i narzędzi, w perspektywie przestrzennej i czasowej. Wyniki pierwszego sondażu (zakończonego w marcu 2015) zostaną zaprezentowane w wieloautorskim raporcie, który zawiera analizy zbiorcze i porównawcze oraz pięć raportów narodowych. Kolejne badanie planowane jest na 2017-2018. Więcej informacji: bit.ly/scholarlypractices Przekład na polski: Maciej Maryl (Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN)
Complete list of metadata

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01449025
Contributor : Claire Clivaz <>
Submitted on : Sunday, January 29, 2017 - 11:56:50 PM
Last modification on : Friday, March 12, 2021 - 2:20:02 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 30, 2017 - 12:23:49 PM

File

DiMPO2016Polish.pdf
Files produced by the author(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Identifiers

Collections

Citation

Dallas Costis, Nephelie Chatzidiakou, Maciej Maryl, Agiatis Benardou, Claire Clivaz, et al.. Europejski sondaż praktyk cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce. Najważniejsze wyniki. [Research Report] DARIAH. 2017. ⟨hal-01449025⟩

Share

Metrics

Record views

778

Files downloads

164