Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!

Résumé : Er zijn van die woordjes die lustig over andere woorden heen lijken te kunnen wippen. Neem nu het voorzetsel op: Ze sprong op de tafel. Ze sprong de tafel op. Deze zinnen zijn allebei mogelijk in het Nederlands. In de eerste zin noemen we op met recht een voorzetsel, want het staat voor de tafel, waarmee het een zinsdeel vormt. In de tweede zin noemen de standaardwerken over Nederlandse spraakkunst het woordje op een 'achterzetsel' of ook wel, niet belemmerd door enige vrees voor een contradictio in terminis, een 'achtergeplaatst voorzetsel'. Maar hebben we wel nood aan zo'n vreemde woordsoort?
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01234620
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Friday, November 27, 2015 - 10:38:19 AM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:03 AM
Long-term archiving on: : Saturday, April 29, 2017 - 12:48:48 AM

File

Achterzetsels_author version.p...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01234620, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!. Over Taal, 2015, 54 (1), pp.14-17. ⟨hal-01234620⟩

Share

Metrics

Record views

178

Files downloads

206