Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

ЗА ПУНКТУАЦИЯТА ПРИ ПОДЧИНЕНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ, ВЪВЕДЕНИ С ВЪПРОСИТЕЛНА ДУМА

Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02471821
Contributor : Vladislav Marinov Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, February 9, 2020 - 3:01:59 PM
Last modification on : Tuesday, July 7, 2020 - 7:15:50 AM

Identifiers

Citation

Vladislav Marinov. ЗА ПУНКТУАЦИЯТА ПРИ ПОДЧИНЕНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ, ВЪВЕДЕНИ С ВЪПРОСИТЕЛНА ДУМА. "Език свещен". Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с.127-139, ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID 1284466916, 2017, ⟨10.5281/ZENODO.3931196⟩. ⟨hal-02471821⟩

Share

Metrics