Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад

Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02471819
Contributor : Vladislav Marinov Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, February 9, 2020 - 2:58:47 PM
Last modification on : Sunday, February 9, 2020 - 2:58:45 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02471819, version 1

Citation

Vladislav Marinov. Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад. Езиковата ситуация – състояние и тенденции. Проблеми на социолингвистиката. 12. Материали от Дванадесетата международна научна конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, София, ИК "Знак '94", с. 63-68. ISBN 978-954-8305-43-3, COBISS.BG-ID - 1282883044, 2016, Sofia, Bulgaria. ⟨hal-02471819⟩

Share

Metrics

Record views

38