Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

El gest i la seva percepció

Hubert Godard 1 
1 Laboratoire d’analyse des discours et pratiques en danse
MUSIDANSE - Esthétique, musicologie, danse et création musicale
Résumé : "Les estètiques particulars de Merce Cunningham i de Trisha Brown poden aclarir en aquest punt dos modes operatius diferents de les vies de la percepció per la naturalesa dels transports efectuats. Tots dos es van allunyar d'allò que podia ser un relat, de qualsevol contingut narratiu que sovint, en les danses que els precedien, proporcionava la textura orientant la impressió de la fi gura observada en l'espectador."
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-02306614
Contributor : Polina Manko Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Saturday, October 19, 2019 - 8:41:21 PM
Last modification on : Monday, July 5, 2021 - 6:02:47 PM
Long-term archiving on: : Monday, January 20, 2020 - 1:05:23 PM

File

Godard_2007_El gest i la seva ...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hal-02306614, version 1

Citation

Hubert Godard. El gest i la seva percepció. Estudis Escènics, Quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2007, 32, p. 177-188. ⟨hal-02306614⟩

Share

Metrics

Record views

47

Files downloads

13