Τομές ενός δραματικού γεγονότος στο έργο του Valère Novarina. Ρήξεις και συνέχειες μιας σύγχρονης θεατρική γραφής

Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02275618
Contributor : Constantin Bobas <>
Submitted on : Saturday, August 31, 2019 - 11:29:39 PM
Last modification on : Sunday, September 1, 2019 - 1:13:50 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02275618, version 1

Collections

Citation

Constantin Bobas. Τομές ενός δραματικού γεγονότος στο έργο του Valère Novarina. Ρήξεις και συνέχειες μιας σύγχρονης θεατρική γραφής. Parabasis, Journal of the Department of Theatre Studies, University of Athens, ERGO, 2013, 11, pp.149-156. ⟨hal-02275618⟩

Share

Metrics

Record views

23