Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar

Résumé : Rezumat. Una din sarcinile dificile din prelucrarea limbajului natural ţine de evaluarea complexităţii sau a dificultăţii înţelegerii a textelor. Astfel, de un interes aparte sunt instrumentele de analiză automată a textelor care permit realizarea unei predicţii a complexităţii textelor pornind de la factori lexicali, sintactici, morfologici sau chiar semantici în funcţie de specificitatea abordării. Totodată, elementele de complexitate sunt dependente de context şi de domeniul de aplicare. Astfel, o analiză pur tehnică care se bazează doar pe metrici fără să ia în considerare constrângerile de psihologie, modele umane, vârstă şi motivaţia este insuficientă pentru a realiza o predicţie adecvată. În plus, alte aspecte ale analizei complexităţii sunt corelate cu etapele de achiziţie (împreună cu acurateţea şi fluenţa), corelate cu adaptarea mesajului comunicat audienţei din prisma corectitudinii, coerenţei şi adaptabilităţii la nivelul acesteia. Adiţional, metricile de complexitate textuală reprezintă indicatori importanţi de înţelegere şi coerenţă pentru texte comune întâlnite uzual în Internet, lucrări publicate şi cărţi.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [17 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01074746
Contributor : Philippe Dessus <>
Submitted on : Wednesday, October 15, 2014 - 12:49:52 PM
Last modification on : Friday, November 6, 2020 - 4:47:27 AM
Long-term archiving on: : Friday, January 16, 2015 - 10:25:32 AM

File

RRIOC-6-4-Stavarache.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01074746, version 1

Collections

LSE | TICE | UGA

Citation

Lucia Larise Stavarache, Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Philippe Dessus. Analiza complexităţii manualelor şcolare din sistemul de învăţământ francez primar. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2013, 6 (4), pp.339 - 356. ⟨hal-01074746⟩

Share

Metrics

Record views

295

Files downloads

265