HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Osynliga Band: Folktro som medel för social kritik i Victoria Benedictssons, Anne Charlotte Lefflers och Selma Lagerlöfs författarskap

Abstract : Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Selma Lagerlöf anses som några av våra största författare. Ändå har deras verk och status ständigt ifrågasatts. Hur kunde en kvinnlig författare göra sin röst hörd i slutet av 1800-talet när hon inte fick verka i det offentliga rummet? Några av de kvinnliga författarna ifrågasatte det gamla samhället i hopp om en bättre framtid. För detta använde de ofta myter från nordisk folktro. I Osynliga band visar Maria Hansson hur Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Selma Lagerlöf använde folktron som en mask bakom vilken de kunde formulera sin samhällskritik. De såg folktron både som ett erkännande av en gemensam kultur och som ett vapen i kampen för nya idéer om ett jämställt samhälle. Därmed kringgick de också kritik, eftersom fantastiska inslag ur nordisk folktro var kompatibla med kritikernas föreställningar om en kvinnlig estetik.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03614564
Contributor : Maria Hansson Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, March 20, 2022 - 7:15:15 PM
Last modification on : Tuesday, March 22, 2022 - 3:34:54 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03614564, version 1

Citation

Maria Hansson. Osynliga Band: Folktro som medel för social kritik i Victoria Benedictssons, Anne Charlotte Lefflers och Selma Lagerlöfs författarskap. Makadam, 2021. ⟨hal-03614564⟩

Share

Metrics

Record views

15