Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

« Tradice a opravdová snášenlivost : Váchalův vztak k baroku i k minulosti » [Tradition et authentique tolérance: le rapport de Josef Váchal au baroque et au passé]

Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02570005
Contributor : Xavier Galmiche Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, May 11, 2020 - 4:56:16 PM
Last modification on : Sunday, June 26, 2022 - 10:00:11 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02570005, version 1

Citation

Xavier Galmiche. « Tradice a opravdová snášenlivost : Váchalův vztak k baroku i k minulosti » [Tradition et authentique tolérance: le rapport de Josef Váchal au baroque et au passé]. Reflexe baroka v české literatuře XX. století : materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002, Sep 2002, Zlatá Koruna, Czech Republic. p. 17-22. ⟨hal-02570005⟩

Share

Metrics

Record views

10