Οι Ελληνικές σπουδές στη Γαλλία

Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02280312
Contributor : Constantin Bobas <>
Submitted on : Friday, September 6, 2019 - 11:29:44 AM
Last modification on : Saturday, September 7, 2019 - 1:22:49 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02280312, version 1

Collections

Citation

Constantin Bobas. Οι Ελληνικές σπουδές στη Γαλλία. Le grec moderne langue étrangère ou seconde, une approche interculturelle, 3ème Colloque international, Université de Patras, Jul 2000, Patras, Greece. pp.250-262. ⟨hal-02280312⟩

Share

Metrics

Record views

7