"Ράγκα-Παράγκα ή Όταν τα συνήθη λόγια δεν αρκούν". Ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου : ποιητικά αθύρματα και υπερρεαλισμός

Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02275621
Contributor : Constantin Bobas <>
Submitted on : Saturday, August 31, 2019 - 11:59:27 PM
Last modification on : Sunday, September 1, 2019 - 1:13:49 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02275621, version 1

Collections

Citation

Constantin Bobas. "Ράγκα-Παράγκα ή Όταν τα συνήθη λόγια δεν αρκούν". Ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου : ποιητικά αθύρματα και υπερρεαλισμός. A la manière de Dinos Georgoudis, Korontzis, pp.123-136, 2007, 9789608031456. ⟨hal-02275621⟩

Share

Metrics

Record views

22