தமிழ் மொழி ஒலி அடிப்படைகள்

Résumé : தமிழை எளிமையாக புரிந்து கொண்டு பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்குப் பெரிதும் துணை புரிவது எழுத்துக்களின் பிறப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள 'நெடுங்கணக்கு' முறை. அவ்வண்ணம் எழுத்துக்களின் பிறப்பிடத்தை கவனித்து பயின்றால் தமிழை மிக எளிமையாக பயில முடியும் என சான்றுரைக்கிறது இந்நூல்.
Document type :
Books
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02126883
Contributor : Saravanan G. <>
Submitted on : Monday, May 13, 2019 - 7:37:49 AM
Last modification on : Monday, August 26, 2019 - 3:42:02 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02126883, version 1

Collections

Citation

Prakash V. தமிழ் மொழி ஒலி அடிப்படைகள். Vela Veliyeetagam, 39 p., 2018. ⟨hal-02126883⟩

Share

Metrics

Record views

21