Lidar pomaga rozszyfrować historię użytkowania gruntów w Lotaryngii we Francji

Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01817873
Contributor : Murielle Georges-Leroy <>
Submitted on : Monday, June 18, 2018 - 2:32:02 PM
Last modification on : Sunday, September 15, 2019 - 8:24:03 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01817873, version 1

Citation

Murielle Georges-Leroy, Jérôme Bock, Etienne Dambrine, Jean-Luc Dupouey, David Etienne. Lidar pomaga rozszyfrować historię użytkowania gruntów w Lotaryngii we Francji. M. Gojda, Z. Kobylinski. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pp.95-105, 2018, Archaeologica hereditas, 11. ⟨hal-01817873⟩

Share

Metrics

Record views

47