Οι επιστημονικές γνώσεις στο σχολείο Freinet : λόγια δασκάλων και μαθητών, dans la revue Σύγχρονα θέματα,

Type de document :
Article dans une revue
Σύγχρονα θέματα, 2008, Παιδαγωγική Freinet : έρευνα γύρω από ένα νεωτεριστικό σχολείο στην Γαλλία
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01678356
Contributeur : Cora Cohen-Azria <>
Soumis le : mardi 9 janvier 2018 - 10:59:04
Dernière modification le : mercredi 28 novembre 2018 - 14:08:03

Identifiants

  • HAL Id : hal-01678356, version 1

Collections

Citation

Cora Cohen-Azria. Οι επιστημονικές γνώσεις στο σχολείο Freinet : λόγια δασκάλων και μαθητών, dans la revue Σύγχρονα θέματα, . Σύγχρονα θέματα, 2008, Παιδαγωγική Freinet : έρευνα γύρω από ένα νεωτεριστικό σχολείο στην Γαλλία. 〈hal-01678356〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

61