Οι επιστημονικές γνώσεις στο σχολείο Freinet : λόγια δασκάλων και μαθητών, dans la revue Σύγχρονα θέματα,

Document type :
Journal articles
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01678356
Contributor : Cora Cohen-Azria <>
Submitted on : Tuesday, January 9, 2018 - 10:59:04 AM
Last modification on : Wednesday, November 28, 2018 - 2:08:03 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01678356, version 1

Collections

Citation

Cora Cohen-Azria. Οι επιστημονικές γνώσεις στο σχολείο Freinet : λόγια δασκάλων και μαθητών, dans la revue Σύγχρονα θέματα, . Σύγχρονα θέματα, 2008, Παιδαγωγική Freinet : έρευνα γύρω από ένα νεωτεριστικό σχολείο στην Γαλλία. 〈hal-01678356〉

Share

Metrics

Record views

64