Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Not en niet: bijwoorden die er soms niet toe doen?

Document type :
Book sections
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01517983
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Thursday, May 4, 2017 - 9:45:56 AM
Last modification on : Tuesday, July 3, 2018 - 11:35:44 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01517983, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Not en niet: bijwoorden die er soms niet toe doen?. Academia Press. Een sextant voor een taalspecialist. Bijdragen tot Joost Buysschaert in profiel, pp.23-28, 2016. ⟨hal-01517983⟩

Share

Metrics

Record views

77