Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

West-Vlaams voor vluchtelingen, met 5 grammaticaregels ter inburgering

Abstract : Het West-Vlaams wordt in Unesco's atlas van bedreigde talen in de wereld als kwetsbaar bestempeld. Er zijn wel nog anderhalf miljoen sprekers, maar met de recente instroom van vluchtelingen in onze kustprovincie kan je geen risico nemen. Van de gouverneur mogen we illegalen geen voedsel bedelen omdat dit alleen maar nog meer vluchtelingen aantrekt, als betrof het meeuwen op het strand. Maar kunnen we ze geen lessen West-Vlaams geven? Want al willen de meeste vluchtelingen West-Vlaanderen snel verlaten om de levensgevaarlijke oversteek naar Engeland te wagen, sommigen zijn misschien hier om te blijven.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496002
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Monday, March 27, 2017 - 10:39:07 AM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:03 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01496002, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. West-Vlaams voor vluchtelingen, met 5 grammaticaregels ter inburgering. Over Taal, 2016, 55 (2), pp.12-13. ⟨hal-01496002⟩

Share

Metrics

Record views

133