Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Vind jij dit kunnen?

Résumé : 'Ik vind dat niet kunnen – razend populaire frase in gesproken en geschreven pers, maar vertel mij nu eens, Sjapelle, in termen van zinsconstructie: moet ik dat vinden kunnen?' Op deze retorische vraag gesteld door een vriend, Pieter Leenknegt, antwoordde de hier alfabetisch als eerste gerangschikte auteur: 'Ik vind dat eveneens redelijk aanzetten tot kotsen'. De coauteur, gedomicilieerd in Amsterdam, gebruikt die constructie naar eigen zeggen al minstens veertig jaar. Met z'n tweeën een bijdrage schrijven over een constructie waarover we nogal grondig van mening verschillen, komt dat wel goed? Straks wordt ons gedeelde kantoor misschien wel te klein voor ons beiden.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495987
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Wednesday, January 31, 2018 - 9:05:51 PM
Last modification on : Tuesday, November 3, 2020 - 9:54:03 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, May 1, 2018 - 12:43:13 PM

Files

Vind jij dit kunnen_Over Taal....
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01495987, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Vind jij dit kunnen?. Over Taal, 2016, 55 (3), pp.12-13. ⟨hal-01495987⟩

Share

Metrics

Record views

204

Files downloads

126