Beter dan verwachte resultaten

Abstract : Nu het geld op spaarboekjes bijna niets meer opbrengt, gaan sommigen op zoek naar alterna-tieve vormen van beleggen. Dan lonken de aandelenmarkten, met hun naar verluidt historisch bewezen mooie rendementen voor al wie beschikt over een buffertje spaarcenten en een dosis koelbloedigheid. Maar is de beurs wel iets voor een logisch denkende taalkundige? Misschien wel niet, want al die nieuwsflashes over 'beter dan verwachte' of 'slechter dan verwachte' be-drijfsresultaten leiden af. Niet alleen van het te verrichten taalkundig onderzoek – ja, dat dus ook – maar, door hun vorm, vooral van de berichtgeving zelf.
Type de document :
Article dans une revue
Over Taal, 2016, 55 (4), pp.12-13
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495837
Contributeur : Bert Cappelle <>
Soumis le : dimanche 26 mars 2017 - 23:59:04
Dernière modification le : mardi 3 juillet 2018 - 11:37:12

Identifiants

  • HAL Id : hal-01495837, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Beter dan verwachte resultaten. Over Taal, 2016, 55 (4), pp.12-13. 〈hal-01495837〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

88