Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Beter dan verwachte resultaten

Abstract : Nu het geld op spaarboekjes bijna niets meer opbrengt, gaan sommigen op zoek naar alterna-tieve vormen van beleggen. Dan lonken de aandelenmarkten, met hun naar verluidt historisch bewezen mooie rendementen voor al wie beschikt over een buffertje spaarcenten en een dosis koelbloedigheid. Maar is de beurs wel iets voor een logisch denkende taalkundige? Misschien wel niet, want al die nieuwsflashes over 'beter dan verwachte' of 'slechter dan verwachte' be-drijfsresultaten leiden af. Niet alleen van het te verrichten taalkundig onderzoek – ja, dat dus ook – maar, door hun vorm, vooral van de berichtgeving zelf.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495837
Contributor : Bert Cappelle <>
Submitted on : Sunday, March 26, 2017 - 11:59:04 PM
Last modification on : Tuesday, July 3, 2018 - 11:37:12 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01495837, version 1

Collections

Citation

Bert Cappelle. Beter dan verwachte resultaten. Over Taal, 2016, 55 (4), pp.12-13. ⟨hal-01495837⟩

Share

Metrics

Record views

119