Αναδυόμενες ατμόσφαιρες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου

Abstract : The ambiances of tomorrow are explored through their design by architects and through their activation by the individual perception and sensibility of future users. If the ambiance is an overall and diffused feeling then it needs a random event in order to awaken the perception of its quality. Based on the analysis of 25 different projects of public spaces built recently in Europe (France, Greece, Sweden and Spain), the paper shows that the creation of ambiances in architecture depends on the dialectical relation between the back-plan and the unfolding events, which oscillates between conflict, negotiation and sympathy.
Type de document :
Communication dans un congrès
Nicolas Rémy (dir.) ; Nicolas Tixier (dir.). Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece, Sep 2016, Volos, Greece. International Network Ambiances ; University of Thessaly, vol. 1, p. 509 - 514, 2016
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [3 références]  Voir  Masquer  Télécharger


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01414080
Contributeur : Françoise Acquier <>
Soumis le : lundi 12 décembre 2016 - 16:43:21
Dernière modification le : vendredi 2 mars 2018 - 10:16:06
Document(s) archivé(s) le : mardi 28 mars 2017 - 00:50:58

Fichiers

ambiances2016_P509.pdf
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

  • HAL Id : hal-01414080, version 1

Collections

Citation

Evangelia Paxinou. Αναδυόμενες ατμόσφαιρες στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου. Nicolas Rémy (dir.) ; Nicolas Tixier (dir.). Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece, Sep 2016, Volos, Greece. International Network Ambiances ; University of Thessaly, vol. 1, p. 509 - 514, 2016. 〈hal-01414080〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

244

Téléchargements de fichiers

121