Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

ReaderBench -analiza bazată pe coeziune a implicării și a colaborării participanților în cadrul conversațiilor CSCL

Abstract : Cu toate că tehnologiile care adresează învățarea colaborativă asistată de calculator (CSCL – Computer Supported Collaborative Learning) au dobândit un rol din ce în ce mai important în mediile educaționale, există doar câteva sisteme automate care vizează identificarea implicării participanților, a construirii de cunoștințe și evaluarea colaborării, dimensiuni centrale în procesul laborios, de lungă durată, de analiza a conversațiilor cursanților. Sistemul ReaderBench propune un model de analiză bazat pe coeziune ce integrează tehnici multiple de prelucrare a limbajului natural, un mecanism de notare a importanței intervențiilor și o metodă comprehensivă de evaluare a colaborării, derivate din procedeul de construcție socială a cunoștințelor, reflectate la nivelul intervențiilor participanților prin coeziune. În plus, prin combinarea perspectivei globale a întregii conversații cu o viziune mai rafinată axată pe fiecare participant, obținem o evaluare detaliată a conversațiilor de tip chat, cu accent pe modelarea interacțiunii și colaborării participanților. Ca rezultat al validării rezultatelor, un studiu preliminar reflectă faptul că analiza automată respectă evaluările tutorilor.
Complete list of metadata

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01412586
Contributor : Philippe Dessus <>
Submitted on : Thursday, December 8, 2016 - 3:18:46 PM
Last modification on : Friday, November 6, 2020 - 4:43:49 AM
Long-term archiving on: : Thursday, March 23, 2017 - 8:04:45 AM

File

RoCHI_2013_submission_21.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01412586, version 1

Collections

TICE | LSE | UGA

Citation

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Philippe Dessus. ReaderBench -analiza bazată pe coeziune a implicării și a colaborării participanților în cadrul conversațiilor CSCL. Proc. 10-a Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator (RoCHI 2013), T. Stefanut; C. Rusu, 2013, Cluj, Romania. pp. 57-64. ⟨hal-01412586⟩

Share

Metrics

Record views

144

Files downloads

300