Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Analiza stărilor emoționale induse de citirea unei știri utilizând Analiza Semantică Latentă

Résumé : Emoţiile pot fi identificate atât în comunicarea verbală cât şi în cea scrisă. Dacă în primul caz pot fi identificate mai ușor datorită unor trăsături specifice comunicării verbale (limbajul corpului, tonul vocii sau inflexiuni), în al doilea caz regăsirea acestora poate fi o adevărată provocare. Aşadar, propunem o metodă inedită de analiză automată a emoţiilor transmise prin intermediul comunicării scrise, mai exact, determinarea stării emoţionale a unei persoane în urma citirii unei ştiri. Cu alte cuvinte, scopul nostru este de a determina cum citirea unei ştiri afectează starea emoţională a cititorului şi să ajustăm aceste valori pe baza stării emoţionale curente a acestuia. Dintr-o perspectivă mai tehnică, sistemul dezvoltat (Emo2 – Emotions Monitor) combină o abordare independentă de context (evaluarea efectivă a ştirii utilizând tehnici de prelucrare a limbajului natural) cu influenţele determinate de starea emoţională curentă a utilizatorului. Astfel, scopul metodei propuse este de a obţine o estimare a stării emoţionale finale a utilizatorului cât mai apropiată de cea reală.
Complete list of metadata

Cited literature [8 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075557
Contributor : Philippe Dessus <>
Submitted on : Saturday, October 18, 2014 - 9:47:34 AM
Last modification on : Friday, November 6, 2020 - 4:46:59 AM
Long-term archiving on: : Monday, January 19, 2015 - 10:05:29 AM

File

Rochi Diana final.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01075557, version 1

Collections

LSE | TICE | UGA

Citation

Diana Lupan, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, et al.. Analiza stărilor emoționale induse de citirea unei știri utilizând Analiza Semantică Latentă. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2012, 5 (6), pp.103-106. ⟨hal-01075557⟩

Share

Metrics

Record views

422

Files downloads

1677