Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Analiza automată a auto-explicațiilor

Résumé : Auto-explicațiile reprezintă verbalizări pe care un cititor și le formulează în timpul lecturii unui text în vederea înțelegerii mai eficiente a conținutului. Sistemul implementat este proiectat să analizeze în mod automat aceste explicații, permițându-i astfel profesorului să evalueze mai în detaliu nivelul de înțelegere al materialelor citite; implementări similare există doar pentru limba engleză. Lucrarea de faţă prezintă pe scurt arhitectura aplicației și tehnologiile folosite în implementare și descrie modul în care s-a realizat evaluarea verbalizărilor. Metoda propusă se bazează pe tehnici specifice de prelucrare a limbajului natural adaptate pentru limba franceză și se adresează utilizării în clasele din școala primară. În plus, în cadrul procesului de analiză am integrat o euristică proprie la nivel de concepte pentru a putea evalua similaritatea dintre textele inițiale și verbalizările elevilor.
Complete list of metadata

Cited literature [10 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075551
Contributor : Philippe Dessus <>
Submitted on : Saturday, October 18, 2014 - 8:48:21 AM
Last modification on : Tuesday, December 8, 2020 - 10:38:14 AM
Long-term archiving on: : Monday, January 19, 2015 - 10:04:26 AM

File

Rochi Bogdan final.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01075551, version 1

Collections

LSE | TICE | UGA

Citation

Bogdan Oprescu, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, et al.. Analiza automată a auto-explicațiilor. Revista Română de Interacţiune Om-Calculator, Editura MATRIX ROM, 2012, 5 (2), pp.71-76. ⟨hal-01075551⟩

Share

Metrics

Record views

452

Files downloads

299