Τα μπλε avatar : Γύρω από τις τρεις στρατηγικές πνευματικής ιδιοποίησης στην καρδιά της κυβερνοκουλτούρας [Blue avatars. About three modalities of cultural borrowing in computer culture]

Abstract : [The paradigmatic "avatar", shaped as an androgynous, hairless, slim - and blue - body , is a recurring feature within computer imaginary. This article outlines an historical and geographical mapping of this iconic template, culturally locating the contributions of academic postmodernism, feminism, the New Age movement, comics and pop culture to the building of a mythographic pattern stirring up this blue "virtual body". Three cultural borrowing methods are thus displayed : 1) détournement, 2) propaganda, 3) substratum interference.]
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Efstratios Papanis (dir.). Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο [Research Methodology and the Internet], Ekdoseis I Sideris, pp.141-174, 2011
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00667526
Contributeur : Antonio A. Casilli <>
Soumis le : jeudi 9 février 2012 - 10:14:08
Dernière modification le : lundi 9 avril 2018 - 10:11:19
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 mai 2012 - 02:20:29

Fichier

T_avatar.pdf
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

  • HAL Id : hal-00667526, version 1

Citation

Antonio Casilli. Τα μπλε avatar : Γύρω από τις τρεις στρατηγικές πνευματικής ιδιοποίησης στην καρδιά της κυβερνοκουλτούρας [Blue avatars. About three modalities of cultural borrowing in computer culture]. Efstratios Papanis (dir.). Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο [Research Methodology and the Internet], Ekdoseis I Sideris, pp.141-174, 2011. 〈hal-00667526〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

377

Téléchargements de fichiers

64