Τα μπλε avatar : Γύρω από τις τρεις στρατηγικές πνευματικής ιδιοποίησης στην καρδιά της κυβερνοκουλτούρας [Blue avatars. About three modalities of cultural borrowing in computer culture]

Abstract : [The paradigmatic "avatar", shaped as an androgynous, hairless, slim - and blue - body , is a recurring feature within computer imaginary. This article outlines an historical and geographical mapping of this iconic template, culturally locating the contributions of academic postmodernism, feminism, the New Age movement, comics and pop culture to the building of a mythographic pattern stirring up this blue "virtual body". Three cultural borrowing methods are thus displayed : 1) détournement, 2) propaganda, 3) substratum interference.]
Document type :
Book sections
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00667526
Contributor : Antonio A. Casilli <>
Submitted on : Thursday, February 9, 2012 - 10:14:08 AM
Last modification on : Wednesday, February 20, 2019 - 2:38:28 PM
Document(s) archivé(s) le : Thursday, May 10, 2012 - 2:20:29 AM

File

T_avatar.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hal-00667526, version 1

Citation

Antonio Casilli. Τα μπλε avatar : Γύρω από τις τρεις στρατηγικές πνευματικής ιδιοποίησης στην καρδιά της κυβερνοκουλτούρας [Blue avatars. About three modalities of cultural borrowing in computer culture]. Efstratios Papanis (dir.). Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο [Research Methodology and the Internet], Ekdoseis I Sideris, pp.141-174, 2011. 〈hal-00667526〉

Share

Metrics

Record views

388

Files downloads

67